Privacybeleid

EEN EXTRA®.

Bijgewerkt op 6 juli 2021

UN EXTRA verbindt zich ertoe, wat betreft het verzamelen, verwerken en meedelen van gegevens van persoonlijke aard, de regelgeving na te leven die van toepassing is op de behandeling van voornoemde gegevens en in het bijzonder de Wet 78-17 van 6 januari 1978 (" Wet Informatietechnologie en burgerlijke vrijheden ") en de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (" RGPD ").

Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van de Algemene Gebruiks- en Abonnementsvoorwaarden zodat de definities die in laatstgenoemde richtlijn worden gebruikt, in dit privacybeleid worden hergebruikt.

Het doel van dit privacybeleid is de Gebruikers van de Applicatie en van de Website te informeren over de manier waarop hun Persoonsgegevens via de Applicatie worden verzameld, hoe deze worden verwerkt door de Gegevensverwerker en tenslotte de rechten die zij hebben met betrekking tot deze verwerking.

Artikel 1 - Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van de via de Site verzamelde persoonsgegevens in de zin van artikel 24 van de GDPR is :

Het bedrijf UN EXTRASociété par Actions Simplifiée Unipersonnelle, ingeschreven bij de RCS van MARSEILLE onder nummer 848 354 056, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1163 Chemin de la Vallée ZI SAINT MITRE, 13400 AUBAGNE

Als u vragen of zorgen hebt over dit Privacybeleid en/of het verzamelen of beschermen van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres unextraapp@gmail.com

 

Artikel 2 - Verzamelde gegevens en bewaartermijnen

2.1.  Bij de gebruiker verzamelde gegevens

 • IP-adres  

Wanneer u de Site bezoekt of de App gebruikt, kan UN EXTRA het IP-adres van uw computer of gebeurtenisgegevens met betrekking tot het mobiele apparaat dat u gebruikt, registreren.

 • Cookies

Cookies worden gebruikt als onderdeel van uw navigatie op de Site. Zij registreren informatie met betrekking tot uw navigatie en slaan informatie op die u tijdens uw bezoek hebt ingevoerd, zodat u die bij uw volgende bezoeken niet opnieuw hoeft in te voeren. 

Op geen enkel moment kunnen deze cookies UN EXTRA in staat stellen de Gebruiker persoonlijk te identificeren. 

Deze cookies worden op de terminal van de Gebruiker niet langer bewaard dan DERTIEN (13) maanden.

Meer in het bijzonder maken de persoonsgegevens die worden verzameld via de door UN EXTRA of derden uitgegeven cookies het mogelijk:

 • om statistieken en volumes van bezoeken aan en gebruik van de Site vast te stellen;
 • om de presentatie van de Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de terminal van de Gebruiker (gebruikte taal, beeldschermresolutie, gebruikt besturingssysteem, etc.);
 • om informatie met betrekking tot een door de Gebruiker op de Site ingevuld formulier te onthouden; 
 • om veiligheidsmaatregelen te treffen;
 • de follow-up van de commerciële relatie met de Gebruiker te verzekeren;

Met behulp van cookies verzamelt en verwerkt UN EXTRA, voor de hierboven omschreven doeleinden, alle of een deel van de volgende gegevens:

 • Informatie met betrekking tot de terminal van de gebruiker: 
  • Haar internet service provider;
  • Zijn reclame ID gekoppeld aan het besturingssysteem van zijn terminal;
  • Het IP-adres van zijn terminal ;
  • De geolocatiegegevens van zijn terminal;
 • Informatie over zijn navigatie en gedrag op de Site:
  • Statistieken over de raadpleging van de verschillende pagina's van de Site, de duur van de sessie;
  • Het volledige URL-pad naar, via en vanaf de Site;
 • Gegevens over de gebruiker (naam en voornaam, leeftijd of leeftijdsgroep, geslacht, opgegeven en/of veronderstelde sociaal-professionele categorie, e-mailadres, enz.) die verband houden met zijn activiteit op internet en die door derden (adverteerders, reclamebureaus, enz.) worden meegedeeld.

U kunt voorkomen dat dergelijke cookies worden opgeslagen door uw browser te configureren of door cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen. 

2.2. Verzamelde gegevens van Extra's

Bij het aanmaken van een Extra-account verzamelt de Gegevensverwerker de volgende persoonsgegevens die de Extra noodzakelijkerwijs moet invullen, te weten 

 • Voornaam
 • Zijn naam
 • Haar e-mail adres
 • Zijn geslacht
 • Haar telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Haar postadres
 • Zijn sofinummer
 • De sector van activiteit
 • Gezochte posities
 • Zijn beschikbaarheid 

Vervolgens kan de Gegevensbeheerder, indien nodig, andere Persoonsgegevens verzamelen die de Extra spontaan meedeelt bij het gebruik van de Applicatie.

2.3. Dvan de Extra's PRO

Naast de in artikel 2.2 genoemde gegevens, verzamelt de Verantwoordelijke Entiteit de volgende aanvullende gegevens van de Extras PRO: 

 • Zijn SIRET nummer
 • Bankgegevens (IBAN)

2.3. Bij de werkgevers verzamelde gegevens

De Gegevensverwerker verzamelt de volgende Persoonsgegevens bij het aanmaken van een Vestigingsaccount, die de Professionele Werkgever verplicht moet invullen, namelijk 

 • De sector van activiteit
 • Zijn naam
 • Zijn bedrijfsnaam
 • Volledige naam of naam van de wettelijke vertegenwoordiger 
 • Haar hoofdkantoor
 • Haar e-mail adres
 • Haar telefoonnummer
 • Het wachtwoord
 • Bankgegevens (IBAN)

De particuliere werkgever moet de volgende informatie invullen: 

 • Zijn/haar naam en achternaam 
 • Haar postadres
 • Haar e-mail adres
 • Haar telefoonnummer
 • Het wachtwoord
 • Bankgegevens (IBAN)

Vervolgens kan de Gegevensbeheerder, indien nodig, andere Persoonsgegevens verzamelen die de Werkgever spontaan meedeelt in het kader van het gebruik van de Applicatie, en in het bijzonder :

 • Facturen
 • Transactiegegevens

2.4. Gegevens die worden verzameld bij de uitoefening van de rechten bedoeld in artikel 6

Indien nodig zal UN EXTRA bij de uitoefening van de in artikel 7 van deze Privacy Policy genoemde rechten, een kopie van het identiteitsbewijs van de Gebruiker verzamelen

Artikel 3 - Rechtmatigheid en doeleinden van de verwerking  

In overeenstemming met de Franse en Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, verzamelt of verwerkt UN EXTRA uw persoonsgegevens alleen voor zover deze verwerking beantwoordt aan ten minste één van de volgende punten legitieme grondslagen volgend:

 • Deze behandeling is noodzakelijk voor de uitvoering van het maatschappelijk doel van UN EXTRA, maar ook voor de uitvoering van de contractuele relatie tussen UN EXTRA en de Gebruiker,
 • Deze behandeling is noodzakelijk voor de naleving van de verschillende wettelijke verplichtingen waaraan UN EXTRA is onderworpen, in het bijzonder de verplichtingen op het gebied van boekhouding, belastingen en sociale orde,
 • Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van UN EXTRA,
 • U hebt ingestemd met deze verwerking voor voor de volgende doeleinden

UN EXTRA bewaart en slaat uw Persoonsgegevens slechts op gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor deze legitieme doeleinden.

Doel

Rechtsgrondslag

Gegevenscategorieën

Categorieën van mensen

Duur

- Toegang, werking, gebruik, aanpassing en verbetering van het Platform

- Optimalisering van de aansluiting tussen Extra's en Werkgevers 

- Verificatie van de identiteit 

- Beheer van de rekeningen

- Beheer en voorkoming van geschillen en processen tussen gebruikers

Uitvoering van de contractuele relatie tussen UN EXTRA en de gebruikers 

- Identiteitsgegevens

- Contact gegevens 

- Economische en financiële informatie

- Extra

- Extra PRO

- Werkgever

Duur van de contractuele relatie verlengd met 3 jaar

- Facturering en betalingen

- Identiteitsgegevens

- Contact gegevens 

- Economische en financiële informatie

- Werkgever

10 jaar na de datum van afsluiting van het boekjaar waarin de factuur is uitgereikt. 

- Herstel

- Identiteitsgegevens

- Contact gegevens 

- Economische en financiële informatie

- Werkgever

Tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen

     

- Analyse van gegevens, auditing, en vaststelling van gebruikstendensen

Toestemming

- Aansluitingsgegevens

- Gebruiker

13 maanden

     

- Bedrijfsontwikkeling en informatie over nieuwe producten, nieuws en evenementen

Gewettigd belang

- Identiteitsgegevens

- Contact gegevens 

- Extra

- Extra PRO

- Werkgever

3 jaar

- Het leggen van contact met een gemachtigde persoon en de follow-up van het contact

- Identiteitsgegevens

- Contact gegevens 

- Gebruiker

3 jaar

     

-Controle en preventie van fraude, malware, en beheer van beveiligingsincidenten

Naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen

- Aansluitingsgegevens

- Gebruiker

1 jaar

-Accounting

- Identiteitsgegevens

- Contact gegevens 

- Economische en financiële informatie

- Werkgever

10 jaar na het einde van de boekhoudperiode.

-eerbiediging van specifieke rechten (art. 6)

- Identiteitsgegevens

- Contact gegevens 

- Gebruiker

1 jaar

 

Artikel 4 - Delen van gegevens met derden

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde bedrijven, onder meer om 

 • de hosting van de Website en de Applicatie, 
 • back-office administratie en database beheer,
 • financiële transacties,
 • nieuwsbrieven versturen

UN EXTRA doet voor dit doel een beroep op de volgende dienstverleners:

 • Heroku
 • Google Cloud Platform
 • Google Cloud-functie 
 • Firebase
 • Hasura Wolk
 • Mangopay

UN EXTRA verbindt zich ertoe na te gaan of al haar leveranciers de RGPD nauwgezet naleven, door van hen te eisen dat zij voldoende garanties bieden waaruit blijkt dat de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens, werden genomen.

In ieder geval mogen dienstverleners slechts een strikt beperkte toegang tot Persoonsgegevens hebben strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun diensten.

Uw Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld in de volgende gevallen: 

 • Indien de wet dit vereist, kan UN EXTRA uw Persoonsgegevens doorgeven om vorderingen tegen ons in te stellen en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures;
 • In geval van fusie, overname, overdracht van activa of gerechtelijke invordering, kan UN EXTRA ertoe gebracht worden zijn activa geheel of gedeeltelijk over te dragen of te delen, met inbegrip van de gegevens met betrekking tot personen. 

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ontvanger in een land dat niet tot de EER behoort en waarvoor de Europese Commissie geen passend besluit heeft genomen, verbindt UN EXTRA zich ertoe alle passende maatregelen te nemen om de volmaakte rechtmatigheid ervan te waarborgen, ervoor te zorgen dat de gebruikers tegen de ontvanger op te komen rechten en rechtsmiddelen hebben, en de voorafgaande en specifieke toestemming van de gebruiker voor de doorgifte van persoonsgegevens te verkrijgen.

Artikel 5 - Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens 

UN EXTRA garandeert organisatorische, technische, softwarematige en fysieke digitale beveiligingsmaatregelen te treffen om Persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. 

Ondanks al deze maatregelen wil UN EXTRA uw aandacht vestigen op het feit dat het Internet geen volledig veilige omgeving is, zodat het u, 100%, de veiligheid van de overdracht en de opslag van uw gegevens niet kan garanderen.

In dit verband verbindt UN EXTRA zich ertoe de CNIL zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van elke schending van gegevens die een risico kan inhouden voor de rechten en vrijheden van fysieke personen.

Voor alle details met betrekking tot de organisatorische, technische, softwarematige en fysieke maatregelen die UN EXTRA heeft getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres  

unextraapp@gmail.com

De Site en de Applicatie worden gehost door het bedrijf waarvan de gegevens als volgt zijn  

DIGITALE OCEAAN,

11 rue Maison Dieu 75014 Parijs

Artikel 6 - Tenuitvoerlegging van uw specifieke rechten

Overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, beschikt u over de volgende rechten:

 • A recht van toegangom uw persoonlijke gegevens te weten te komen 
 • A recht op correctieom bijwerking te vragen van onjuiste informatie over u 
 • A recht van bezwaarom het gebruik van uw gegevens te weigeren 
 • A recht op wissenom de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen 
 • A recht op beperking van de verwerking van uw gegevens 
 • A recht op overdraagbaarheid van uw gegevens 
 • Toegangsrechten

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om van de Verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of hem betreffende Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, toegang tot deze Persoonsgegevens, alsmede de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking ;
 • categorieën van Persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • indien mogelijk, de beoogde periode voor het bewaren van Persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze periode te bepalen;
 • het bestaan van het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking rectificatie of wissing van Persoonsgegevens te verlangen, of een beperking van de verwerking van Persoonsgegevens, of het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit die toezicht houdt op persoonsgegevens (in Frankrijk is dat de CNIL);
 • wanneer Persoonsgegevens niet bij de Gebruiker worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica en de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de Gebruiker;

Indien Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft de Gebruiker het recht op de hoogte te worden gebracht van de passende waarborgen met betrekking tot deze doorgifte.

De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt een kopie van de Persoonsgegevens die worden verwerkt.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten in rekening brengen voor eventuele extra kopieën die door de Gebruiker worden aangevraagd of in geval van een verzoek om toezending van de Persoonsgegevens op papier en/of fysieke drager.

Wanneer de gebruiker een aanvraag langs elektronische weg indient, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

Het recht van de Gebruiker om een kopie van zijn Persoonsgegevens te verkrijgen mag geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van anderen.

 • Recht op rectificatie

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om van de Verantwoordelijke voor de verwerking zo spoedig mogelijk de rectificatie te verkrijgen van hem betreffende Persoonsgegevens die onjuist zijn. Hij/zij heeft tevens de mogelijkheid te verlangen dat onvolledige Persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

 • Wissen van rechten

De Gebruiker heeft het recht om van de Gegevensverwerker te verlangen dat de hem betreffende Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden gewist wanneer een van de volgende redenen van toepassing is

 • De Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins door de Verwerkingsverantwoordelijke werden verwerkt;
 • De Gebruiker heeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • De gebruiker oefent zijn recht van verzet uit onder de hieronder beschreven voorwaarden en er is geen dwingende legitieme reden voor de verwerking;
 • De Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • De Persoonsgegevens zijn verzameld bij een kind.
 • Verjaringsrechten

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om van de Gegevensverwerker de beperking van de verwerking van zijn Persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De Gegevensverwerker verifieert de juistheid van de Persoonsgegevens nadat de Gebruiker de juistheid van de Persoonsgegevens heeft betwist;
 • De verwerking is onwettig en de Gebruiker maakt bezwaar tegen het wissen van de Persoonsgegevens en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
 • De Gegevensverwerker heeft de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar zij zijn nog steeds noodzakelijk voor de Gebruiker om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • De Gebruiker heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking onder de hieronder vermelde voorwaarden en de verantwoordelijke voor de verwerking gaat na of de nagestreefde legitieme redenen zwaarder wegen dan de aangevoerde redenen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om van de Gegevensverwerker de hem betreffende Persoonsgegevens te ontvangen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat wanneer :

 • De verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, of op een overeenkomst;
 • De behandeling wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.

Wanneer de Gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid uitoefent, heeft hij het recht te verlangen dat de Persoonsgegevens rechtstreeks door de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, die hij zelf aanwijst wanneer dat technisch mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van de Persoonsgegevens van de Gebruiker mag geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van anderen.

 • Recht van bezwaar

De Gebruiker kan te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van zijn Persoonsgegevens op grond van de gerechtvaardigde belangen van de Verantwoordelijke voor de verwerking. Deze zal de Persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij zij kan aantonen dat er dwingende en legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of zij kan de gegevens bewaren voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

 • Richtlijnen voor post-mortem

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om aan de Gegevensverwerker richtlijnen mee te delen betreffende het bewaren, verwijderen en meedelen van zijn Persoonsgegevens na zijn overlijden, welke richtlijnen ook kunnen worden geregistreerd bij " een gecertificeerde digitale vertrouwde derde partij ". Deze richtsnoeren, of "tedigitaal stament "Indien de gebruiker dit nalaat, zullen de erfgenamen van de gebruiker worden aangewezen.

Bij ontstentenis van een richtlijn, kunnen de erfgenamen van de Gebruiker contact opnemen met de Gegevensverwerker om :

- om toegang te krijgen tot de verwerking van Persoonsgegevens waardoor " de organisatie en afwikkeling van de nalatenschap van de overledene " ;

- om mededeling te ontvangen van de " digitale activa "of "gegevens die lijken op familieherinneringen, die kunnen worden doorgegeven aan erfgenamen";

- het account van de Gebruiker op de Website te sluiten en zich te verzetten tegen de verdere verwerking van zijn Persoonsgegevens.

 • Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u te allen tijde per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres unextraapp@gmail.com

Of per post naar het volgende adres UN EXTRA 1163 Chemin de la Vallée ZI SAINT MITRE, 13400 AUBAGNE

Om zijn specifieke rechten onder de bovengenoemde voorwaarden te doen gelden, kan de verantwoordelijke voor de verwerking de betrokkene vragen zijn identiteit te bewijzen door zijn naam, voornaam en e-mailadres te vermelden, en het verzoek vergezeld te doen gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, alsmede van informatie of documenten aan de hand waarvan de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

De gebruiker krijgt uiterlijk binnen een maand (1 maand) na de datum van ontvangst van het verzoek een antwoord toegestuurd.

Indien nodig kan deze termijn met twee (2) maanden worden verlengd door de verantwoordelijke voor de verwerking, die de gebruiker daarvan in kennis zal stellen, rekening houdend met de complexiteit en/of het aantal verzoeken.

Indien de Gebruiker verzoekt om verwijdering van zijn Persoonsgegevens en/of gebruik maakt van zijn recht om verwijdering van zijn Persoonsgegevens te verzoeken, kan de Gegevensverwerker de Persoonsgegevens niettemin in de vorm van een tussentijds archief bewaren gedurende de tijd die nodig is om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, of voor bewijskrachtige doeleinden gedurende de toepasselijke verjaringstermijn.

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk, de CNIL).

Artikel 7 - Wachtwoordbeveiliging 

UN EXTRA neemt alle nuttige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot zijn Account, veilig wordt bewaard.

De veiligheid van dit wachtwoord hangt echter ook af van het ontwerp ervan door de gebruiker.

Artikel 8 - Toestemming   

Door de Site en de Applicatie te gebruiken, stemt u in met dit Privacybeleid. 

Artikel 9 - Bijwerking van dit privacybeleid

UN EXTRA behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. 

In geval van wijziging verbindt UN EXTRA zich ertoe de nieuwe versie op de Internetsite te publiceren.

Indien u het niet eens bent met de nieuwe bewoordingen van het Privacybeleid, kunt u verzoeken om verwijdering van al uw Persoonlijke Gegevens.