Algemene gebruiks- en abonnementsvoorwaarden

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Voor het begrip en de vereenvoudiging van bepaalde termen die hierin worden gebruikt, is het volgende vooraf bepaald:


"Abonnement": verwijst naar het abonnement op een betalend abonnement dat Werkgevers toelaat gebruik te maken van de Diensten aangeboden door UN EXTRA op het Platform;

"Apple": betekent, afhankelijk van het land waar de Gebruiker verblijft:

Apple Inc. te One Apple Park Way, Cupertino, Californië, voor Gebruikers die woonachtig zijn in de Verenigde Staten, inclusief Puerto Rico;
Apple Canada Inc. te 120 Bremner Blvd, Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada voor gebruikers in Canada;
Apple Services LATAM LLC, gevestigd te 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida, voor gebruikers die woonachtig zijn in Mexico, Midden- of Zuid-Amerika of een Caribisch land of gebied (met uitzondering van Puerto Rico);
iTunes K.K., gevestigd te Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo voor gebruikers die in Japan gevestigd zijn;
Apple Distribution International Ltd, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland, voor andere Gebruikers, met inbegrip van Gebruikers die in Frankrijk gevestigd zijn;


"Applicatie" betekent de UN EXTRA gelicentieerde applicatie die beschikbaar is om te downloaden van de Apple App Store;

"Algemene Gebruiks- en Abonnementsvoorwaarden" betekent deze Algemene Gebruiks- en Abonnementsvoorwaarden;

"Account": betekent de persoonlijke account van de Gebruiker op de Applicatie die hem/haar toegang verschaft tot alle Diensten van de Applicatie;

"Werkgeversaccount": betekent de account gereserveerd voor elke Werkgever die het Platform gebruikt;

"Extra Account": betekent de Account gereserveerd voor elke Extra die gebruik maakt van het Platform;

"Werkgever": iedere natuurlijke of rechtspersoon die op het Platform is geregistreerd om in contact te worden gebracht met EXTRA's en/of EXTRA PRO's, en die zich heeft ingeschreven voor een Abonnement;

"Extra": betekent elke natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder die het Platform gebruikt om in contact te komen met Werkgevers;

"Extra PRO": elke EXTRA die als zelfstandige of zelfstandige ondernemer optreedt en naar behoren is geïdentificeerd in het Nationaal Identificatiesysteem en Repertorium van Ondernemingen en hun Werkgevers (SIRENE)

"Opdracht": de dienst die door een Extra of Extra PRO wordt geleverd ten behoeve van de Werkgever in het kader van een extra contract in de zin van de artikelen L.1242-2 en D1242-1 van het Arbeidswetboek, en artikel 14 van de Nationale Collectieve Overeenkomst voor Hotels, Cafés en Restaurants (HCR) van 30 april 1997, of (alleen voor Extra's PRO) in het kader van een dienstverleningscontract dat onderworpen is aan de bepalingen van het Franse Wetboek van Koophandel;

"Platform": verwijst naar het door UN EXTRA ontwikkelde technische platform om de relatie tussen Werkgevers en Extras of Extras PRO te optimaliseren;

"Gebruiksregels" betekent de regels voor de diensten en het materiaal van Apple, zoals uiteengezet in het gedeelte "GEBRUIKSREGELS VOOR DIENSTEN EN INHOUD" van de Voorwaarden voor Apple Media Services, beschikbaar op :
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/fr/terms.html

"Diensten": verwijst naar de diensten die UN EXTRA op de Applicatie aanbiedt, bedoeld om het contact tussen Werkgevers en Extras of Werkgevers en Extras PRO te optimaliseren;

"Website" betekent de website www.unextra.com waarop de Applicatie en Diensten worden gepresenteerd;

"UN EXTRA": verwijst naar de vennootschap UN EXTRA, een eenpersoonsvennootschap op vereenvoudigde aandelen, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van MARSEILLE onder nummer 848 354 056, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1163 Chemin de la Vallée ZI SAINT MITRE, 13400 AUBAGNE;

"Gebruiker" betekent iedere natuurlijke of rechtspersoon die de Applicatie gebruikt;
ARTIKEL 2 - TOEPASSINGSGEBIED VAN DE LICENTIE

2.1. De onderhavige Algemene Gebruiks- en Abonnementsvoorwaarden hebben tot doel de modaliteiten en voorwaarden vast te stellen waaronder het bedrijf UN EXTRA aan Gebruiker een licentie verleent voor niet-overdraagbaar gebruik van de Applicatie op elk product van het Apple merk waarvan het eigenaar is of waarover het zeggenschap heeft, en wel onder de voorwaarden zoals gespecificeerd in de Gebruiksregels.

De Gebruiker erkent dat de huidige AVUA niet met Apple zijn gesloten, maar met het bedrijf UN EXTRA, dat alleen verantwoordelijk is voor de Applicatie onder licentie en de inhoud daarvan.

Deze licentie wordt aan de Gebruiker verleend onder voorbehoud van zijn voorafgaande aanvaarding van deze AGV.

UN EXTRA behoudt zich alle rechten op de Applicatie voor die niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker zijn verleend krachtens deze AVTG.

2.2. De UN EXTRA Application is een technisch platform dat tot doel heeft Extra's en Werkgevers met elkaar in contact te brengen met het oog op het sluiten van :

een arbeidsovereenkomst en met name een bijkomend contract in de zin van de artikelen L.1242-2 en D1242-1 van het arbeidswetboek, en artikel 14 van de nationale collectieve arbeidsovereenkomst voor hotels, cafés en restaurants (HCR) van 30 april 1997.

OF (alleen voor PRO-extra's)

een dienstencontract dat uitsluitend onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

2.3. De bepalingen van deze TOU zijn van toepassing op alle content, documenten of diensten waartoe toegang wordt verkregen of die worden aangeschaft via de Licentie-applicatie, alsmede op alle door UN EXTRA verstrekte updates die de oorspronkelijke Licentie-applicatie vervangen en aanvullen, tenzij de update vergezeld gaat van een update van de TOU.

2.4. De huidige GTUA wordt aangevuld met het privacybeleid.

2.5. De huidige GTUA, evenals het Privacybeleid, zijn te allen tijde toegankelijk via de Applicatie en zullen, indien nodig, voorrang hebben op enige andere versie of enig ander tegenstrijdig document.

2.6. Deze AVTG kunnen te allen tijde worden gewijzigd, met name om ze aan te passen aan wijzigingen in de wet- en regelgeving en/of aan wijzigingen in de functionaliteiten van de op de Applicatie aangeboden Diensten.

Bovendien is bepaald dat UN EXTRA te allen tijde de mogelijkheid heeft om de kenmerken en de functionaliteiten van de Applicatie te wijzigen, met dien verstande dat de Gebruiker van voornoemde ontwikkelingen op de hoogte zal worden gebracht door eenvoudige publicatie of op enige andere wijze die UN EXTRA geschikt acht.

 

ARTIKEL 3 - TOEGANG EN REGISTRATIE

3.1 - De toepassing downloaden

De applicatie kan gratis worden gedownload van Google Play voor compatibele Android®-apparaten.

3.2 - Registratie van de EXTRA

De inschrijving voor de creatie van een Extra-rekening is strikt beperkt tot natuurlijke personen die minstens 16 jaar oud en contractueel handelingsbekwaam zijn.

De registratie van een Extra is gratis en gebeurt rechtstreeks vanuit de Applicatie.

Bij de inschrijving moet de Extra :

Voornaam
Zijn naam
Haar e-mail adres
Zijn geslacht
Haar telefoonnummer
Geboortedatum
Haar postadres
Zijn sofinummer
De sector van activiteit
Gezochte posities
Zijn beschikbaarheid

Er wordt gespecificeerd dat de Extra dit wachtwoord te allen tijde kan wijzigen.

De Extra verbindt zich ertoe volledige, nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en eerlijke informatie te verstrekken en deze actueel te houden.

UN EXTRA oefent geen enkele a priori controle uit op de informatie die door de Extra op zijn/haar Account wordt verstrekt.

3.3 Een EXTRA PRO account aanmaken

De Extra kan zich aan het eind van zijn inschrijving, of op elk moment, als Extra PRO laten registreren door de volgende aanvullende informatie te verstrekken:

Zijn SIRET nummer
Bankgegevens (IBAN)

Om gebruik te maken van de Diensten van de Applicatie voorbehouden aan houders van een Extra PRO Account, en in het bijzonder om een dienstverleningscontract te sluiten met een Werkgever, moet de EXTRA PRO noodzakelijkerwijs :

de status hebben van zelfstandige beroepsbeoefenaar in de hoedanigheid van zelfstandig ondernemer of individueel aannemer, en regelmatig worden geïdentificeerd in het Nationaal Identificatiesysteem en Repertorium van Ondernemingen en hun Werkgevers (SIRENE)

Het verrichten van activiteiten buiten het Platform, die in geen geval zijn enige of voornaamste bron van inkomsten mogen vormen;

Te beschikken over een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die de risico's dekt die verbonden zijn aan zijn activiteiten op het Platform, en zal op eenvoudig verzoek van dit laatste aan het bedrijf UN EXTRA moeten kunnen aantonen dat hij hiertoe in staat is;

3.4 Registratie van een werkgever

De inschrijving voor de creatie van een "werkgeversrekening" is strikt voorbehouden aan natuurlijke personen van ten minste 18 jaar, of rechtspersonen die naar behoren zijn ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister of in de Kamer van Ambachten en Nijverheid.

Toegang tot de op de Applicatie aangeboden Diensten vereist dat de Werkgever zich rechtstreeks vanuit de Applicatie abonneert op een betaald Abonnement.

De Werkgever behoudt toegang tot de Diensten voor de duur van het Abonnement.

Bij de inschrijving moet de professionele werkgever die naar behoren is ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister of in de Kamer van Ambachten en Nijverheid, een :

De sector van activiteit
Zijn naam
Zijn bedrijfsnaam
Volledige naam of naam van de wettelijke vertegenwoordiger
Haar hoofdkantoor
Haar e-mail adres
Haar telefoonnummer
Het wachtwoord
Bankgegevens (IBAN)

De particuliere werkgever zal de volgende informatie moeten verstrekken:

Zijn/haar naam en achternaam
Haar postadres
Haar e-mail adres
Haar telefoonnummer
Het wachtwoord
Bankgegevens (IBAN)

Er wordt gespecificeerd dat de werkgever dit wachtwoord te allen tijde kan wijzigen.

De werkgever verbindt zich ertoe volledige, nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en eerlijke informatie te verstrekken en deze actueel te houden.

UN EXTRA oefent geen a priori controle uit op de informatie die door een Werkgever op zijn Account wordt verstrekt.


ARTIKEL 4 - DIENSTEN EN KENMERKEN

4.1. Diensten beschikbaar voor Gebruikers die geen Account hebben

Gebruikers die geen Account hebben, hebben geen toegang tot de Diensten van de Applicatie.


4.2. Diensten beschikbaar voor Extra's

Elke Extra met een Account zal toegang hebben tot de volgende Diensten die bedoeld zijn om hun contact met een Werkgever te vergemakkelijken, en zal in het bijzonder in staat zijn om :

Vul uw account in, met uw ID-kaart, CV en kwalificaties;
Toegang tot de directory van in de Applicatie geregistreerde Werkgevers;
Toegang tot een interactieve kaart met advertenties in de buurt;
Om te worden geattendeerd op de publicatie van advertenties die relevant zijn voor uw activiteitensector en uw geografisch gebied;
Neem contact op met de op de Applicatie geregistreerde Werkgevers via het privéberichtensysteem dat toegankelijk is via de Applicatie;
Reageren op advertenties geplaatst door werkgevers;
Toegang tot de kalender waarop alle gevalideerde missies en missies die wachten op validatie door een werkgever zullen verschijnen

ER WORDT GESPECIFICEERD DAT VIA DE SOLLICITATIE GEEN ARBEIDSOVEREENKOMST KAN WORDEN GESLOTEN.

Met uitzondering van door Extras PRO uitgevoerde missies, MOET DE UITVOERING VAN EEN DOOR DE AANVRAAG GELDIG verklaarde MISSIE AFGESLOTEN WORDEN DOOR DE ONDERTEKENING VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST TUSSEN DE WERKGEVER EN DE EXTRA EN IN HET BIJZONDER EEN EXTRA OVEREENKOMST IN DE MENING VAN ARTIKEL L.1242-2. EN D1242-1 VAN HET ARBEIDSWETBOEK, EN ARTIKEL 14 VAN DE NATIONALE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HOTELS, CAFÉS EN RESTAURANTS (HCR) VAN 30 APRIL 1997.


4.3. Diensten beschikbaar voor Extras PRO

Naast de in artikel 4.2. genoemde diensten kan de Extra PRO :

een aanbod van opdracht te aanvaarden en aldus een dienstverleningsovereenkomst te sluiten, waarbij hij zich ertoe verbindt de opdracht uit te voeren onder de voorwaarden, met name de financiële voorwaarden, die in de advertentie zijn beschreven;
Te betalen door de Werkgever aan het einde van de opdracht;
De facturen met betrekking tot de uitgevoerde missies opstellen;


4.4. Diensten beschikbaar voor werkgevers met een abonnement

Elke Werkgever die een Account heeft en die een geldig Abonnement heeft afgesloten, kan toegang krijgen tot de volgende diensten die bedoeld zijn om hun contact met een Extra of Extra PRO te vergemakkelijken en in het bijzonder :

Toegang tot de database van Extra's en Extra's PRO die op de Applicatie zijn geregistreerd;
Publiceer geo-gelokaliseerde advertenties op de Applicatie;
Toegang tot een berichtenprotocol waarmee zij rechtstreeks vanuit de Applicatie via privéberichten informatie kunnen uitwisselen met Extra's die hebben gereageerd op gepubliceerde vacatures of die spontaan contact met hen hebben opgenomen;
Bevestiging van een door een Extra of Extra PRO aanvaard aanbod van een missie ;
Aanpassen en bewerken van een extra werkcontract sjabloon voor elke opdracht gevalideerd door een extra;
een betalingsprotocol te hebben dat het mogelijk maakt rechtstreeks over te gaan tot de betaling van de missie die aan het einde van de missie door een extra PRO wordt uitgevoerd.
een nieuw aanbod van Missie voor te stellen aan het einde van de eerder afgehandelde Missie;

Er wordt gepreciseerd dat het aantal advertenties dat maandelijks door een Werkgever kan worden gepubliceerd, zal afhangen van de Abonnementsformule die door deze laatste wordt onderschreven.

UN EXTRA oefent geen a priori controle uit op de door de werkgevers gepubliceerde advertenties.


ARTIKEL 5 - INSCHRIJVING

5.1. Duur en kosten

De Werkgever die wenst te genieten van de Diensten van de Applicatie moet zich, rechtstreeks vanuit de Applicatie, abonneren op een Abonnement tegen het geldende tarief volgens de formule die gekozen wordt op het moment van de inschrijving.

De prijzen zijn aangegeven in euro's en zijn inclusief alle belastingen. De BTW die van toepassing is, is die welke geldt op de dag van de facturering.

De duur van het Abonnement is EEN (1) maand zonder verbintenis.

Het wordt vervolgens stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden voor opeenvolgende periodes van ÉÉN (1) maand, totdat het wordt geannuleerd in de sectie Beheerinstellingen van de account van de Gebruiker.

5.2. Betalingsvoorwaarden

Als tegenprestatie voor de verleende licentie verbindt de Werkgever zich ertoe om voor de duur van het Abonnement een maandelijkse vergoeding te betalen tegen het tarief dat van toepassing is op het ogenblik van de inschrijving.

De vergoeding is volledig contant betaalbaar op het moment van inschrijving op het Abonnement door middel van In-App Aankoop,

De werkgever moet zijn account vóór elke geïntegreerde aankoop verifiëren door het wachtwoord in te voeren of Touch ID of Face ID te gebruiken.

Een factuur zal in elektronische vorm worden opgesteld en beschikbaar zijn op de Applicatie.


5.3. Betalingsachterstanden en betalingsincidenten

In geval van vertraging of verzuim van betaling, zal UN EXTRA van rechtswege de toegang tot de applicatie kunnen opschorten en zich kunnen beroepen op de bepalingen van de ontbindende clausule van artikel 5.5.

Bovendien zal het geheel of een gedeelte van een opeisbaar bedrag ten bate van UN EXTRA conventioneel interesten dragen tegen de wettelijke intrestvoet vermeerderd met 10 punten, onverminderd elke andere actie die UN EXTRA uit dien hoofde tegen de Werkgever zou kunnen instellen.

5.4. Wijzigingen in de tariefvoorwaarden

Het maandelijkse bedrag is onder voorbehoud van wijziging.

In geval van een prijsverhoging zal UN EXTRA de werkgever op enigerlei wijze inlichten, ten minste EEN (1) maand voordat de verhoging van kracht wordt.

Indien het Abonnement niet wordt opgezegd, wordt de Werkgever geacht de nieuwe voorwaarden te hebben aanvaard.

5.5. Terugtrekking

Aangezien de Werkgever niet optreedt als consument in de zin van de bepalingen van de Consumentenwet, beschikt hij niet over een herroepingsrecht

5.6. Resolutie

Er wordt aan herinnerd dat de Werkgever zijn Abonnement op elk moment kan opzeggen vanuit de Applicatie, ten minste 24 uur voor het einde van de lopende maand.

De lopende maand wordt volledig gefactureerd.

Voor meer informatie over de opzegging van het Abonnement, wordt de Gebruiker uitgenodigd de volgende pagina te raadplegen: https://support.apple.com/HT202039

Elke partij heeft tevens het recht het tussen hen gesloten Abonnement te allen tijde eenzijdig te beëindigen in geval van ernstige schending door de andere partij van enige op haar rustende verplichting, na het verzenden van een ingebrekestelling die meer dan VIJFTIEN (15) dagen zonder gevolg is gebleven, op welke wijze dan ook schriftelijk.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de schuldenaar van een verbintenis tot betaling uit hoofde van deze overeenkomst door de enkele betaalbaarheid van de verbintenis rechtsgeldig in gebreke wordt gesteld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1344 van het Burgerlijk Wetboek.

In ieder geval kan de benadeelde partij in rechte schadevergoeding eisen, onverminderd de toepassing van de in artikel 5, lid 3, bedoelde sancties.

ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKERS
6.1. Gemeenschappelijke verplichtingen voor alle gebruikers
Elke Gebruiker, Extra, Extra PRO of Werkgever :
Moet deze GV en het Privacybeleid lezen alvorens zich in te schrijven, hetgeen zal gelden als aanvaarding zonder beperking of voorbehoud;

Is als enige verantwoordelijk voor de relaties die hij/zij aangaat met andere Gebruikers en voor de informatie die hij/zij kan communiceren in het kader van dit contact;

Uitsluitend verantwoordelijk is voor de informatie en inhoud die hij/zij op de Applicatie publiceert, en er in het bijzonder voor zorgt dat de informatie en inhoud die hij/zij op de Applicatie publiceert :

Voldoen aan de huidige GTUA,
Voldoen aan de toepasselijke regelgeving,
Maak geen inbreuk op de rechten van derden, zoals met name de inhoud :
lasterlijk, beledigend, smadelijk, bedreigend of intimiderend,
obsceen, seksueel of pornografisch,
van gewelddadige aard zijn, aanzetten tot haat of geweld, denigreren of discrimineren om welke reden dan ook en in het bijzonder op grond van ras, etnische afkomst, godsdienst, handicap, geslacht, leeftijd of seksuele identiteit,
die de gevoeligheden van andere Gebruikers kunnen schokken of beledigen of die in strijd kunnen zijn met de goede zeden,
het aanmoedigen van potentieel gevaarlijk of roekeloos gedrag, dat met name tot gevolg zou kunnen hebben dat de fysieke of morele integriteit, of het leven van anderen in gevaar wordt gebracht, en meer in het algemeen dat een potentieel gevaar of bedreiging voor anderen zou kunnen vormen,
het aanmoedigen van onwettig gedrag, met inbegrip van gedrag dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd,
het aanmoedigen van het gebruik, het bezit en de levering van alle soorten drugs en verdovende middelen, alsmede van alle potentieel verslavende stoffen, met name alcohol en tabak,
het aanmoedigen van gokken of het gebruik van een betaalde dienst,
gericht op het werven van andere Gebruikers voor commerciële doeleinden of meer in het algemeen om direct of indirect financiële uitwisselingen uit te lokken,
misleidend of bedrieglijk,
En meer in het algemeen, inhoud van illegale of ongeoorloofde aard.
Is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Applicatie;

Erkent dat hij niet in een ondergeschikte verhouding tot het bedrijf UN EXTRA staat, en dat hij op geen enkele wijze aanspraak kan maken op de toepassing van de bepalingen van het arbeidswetboek in zijn voordeel;

ONTHOUDT ZICH ERVAN HET PLATFORM TE GEBRUIKEN ALS MIDDEL OM DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL L.8221-1 VAN HET ARBEIDSWETBOEK, DAT GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERHULD WERKEN VERBIEDT, TE OMZEILEN;

Elke Gebruiker, Extra, Extra PRO of Werkgever verbindt zich ertoe :
De gebruikelijke regels van beleefdheid en hoffelijkheid in uitwisselingen met andere Gebruikers te respecteren;

Zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden van de Apple Mediadiensten,

Om de huidige GCUA te respecteren;

De inhoud van de Applicatie niet te kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, op welke wijze dan ook;

Geen enkel deel van de Applicatie te wijzigen of aan te passen, en niet te proberen enige functionaliteit van de Applicatie te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren;

Geen gebruik te maken van enig type robot, virus, worm, Trojaans paard, of enige andere code of instructie die de Applicatie, de communicatie of de protocollen kan verstoren, wissen, wijzigen, emuleren of demonteren;

Geen ongevraagde berichten of berichten die niet zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving te verzenden of de Applicatie te gebruiken voor phishing, pharming of identiteitsdiefstal, of om een verkeerde voorstelling te geven van een connectie met een andere persoon of entiteit;

De beschikbaarheid van de Applicatie niet te wijzigen of trachten te wijzigen;

Geen geautomatiseerd systeem te gebruiken of uit te voeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bots of offline lezers die toegang krijgen tot de Applicatie;

Alles in het werk stellen om zijn inlog- en verbindingscodes niet te onthullen;

Maak niet meerdere accounts aan;

zijn rekening niet over te dragen aan een derde;

UN EXTRA onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van frauduleus gebruik van zijn account;
Het niet nakomen van voornoemde verplichtingen kan de schorsing en zelfs de verwijdering van het Account tot gevolg hebben, onverminderd alle schadevergoedingen die UN EXTRA kan vorderen.

6.2. Specifieke verplichtingen voor Extra's (uitgezonderd Extra PRO)

Naast de verplichtingen van artikel 6.1 verbindt Extra die niet de status van Extra PRO heeft, zich ertoe :

over te gaan tot de regularisatie van een arbeidsovereenkomst alvorens een via de aanvraag aanvaarde opdracht te aanvaarden,

om de verbintenissen en verplichtingen uit hoofde van het genoemde contract na te komen.

6.3. Specifieke verplichtingen voor PRO-extra's

Naast de in artikel 6.1 bedoelde verplichtingen verbindt de Extra PRO zich ertoe :

de via de sollicitatie aanvaarde missie uit te voeren, los van zijn andere beroepsactiviteiten, en onder zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid;

de aanvaarde opdracht uit te voeren overeenkomstig de geldende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en -aanbevelingen, met dien verstande dat de naleving van deze verplichting een resultaatsverbintenis inhoudt;

Beschikken over de nodige uitrusting om de aanvaarde opdracht uit te voeren;

Respecteer de gebruiken en regels van het beroep bij het uitvoeren van de opdracht;

Kom alle aangenomen opdrachten na en wees punctueel;

Behalve in geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 1218, zal elke annulering of afwezigheid van de Extra PRO zijn referentie op het Platform kunnen benadelen en de opschorting of zelfs de definitieve verwijdering van zijn account kunnen rechtvaardigen;

Zich onderwerpen aan en akkoord gaan met het beoordelings- en waarderingssysteem met sterren, erkent de Extra PRO dat zij op de hoogte is gebracht van het feit :

dat de werkgever na elke missie door het Platform zal worden verzocht een nota en een commentaar achter te laten;
Dat de gemiddelde score zichtbaar zal zijn voor de werkgevers;
Dat de opmerking alleen zichtbaar zal zijn voor UN EXTRA

UN EXTRA onverwijld in kennis te stellen van geschillen of moeilijkheden die het zou kunnen ontmoeten in het kader van de uitvoering van zijn missies of in zijn betrekkingen met de werkgevers.

IS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DE JUISTE VERVULLING VAN ALLE ADMINISTRATIEVE, FISCALE EN/OF SOCIALE FORMALITEITEN EN VOOR DE BETALING VAN ALLE BIJDRAGEN, BELASTINGEN OF HEFFINGEN VAN WELKE AARD OOK, DIE HEM, IN VOORKOMEND GEVAL, IN VERBAND MET ZIJN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN WORDEN OPGELEGD.

UN EXTRA KAN IN DIT VERBAND OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD.


6.4. Specifieke verplichtingen van werkgevers

Naast de verplichtingen bedoeld in artikel 6.1. heeft elke Werkgever :

Verklaart dat hij als onafhankelijk beroepsbeoefenaar optreedt;

verbindt zich ertoe alleen serieuze en voldoende nauwkeurige advertenties en aanbiedingen van Mission voor te stellen, teneinde de Gebruikers niet te misleiden;

Zich ertoe verbindt een arbeidsovereenkomst te regulariseren voordat enige Opdracht wordt uitgevoerd door een Extra die niet de status van Extra PRO heeft;

DE WERKGEVER IS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DE GELDIGHEID EN DE INHOUD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST DIE HIJ/ZIJ MET DE FIGURANT ZAL ONDERTEKENEN.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en in het bijzonder met artikel 54 van de wet nr. 71-1130 van 31 december 1971, houdt UN EXTRA zich niet bezig met juridische adviesverlening en/of het opstellen van aktes, en biedt UN EXTRA alleen een dienst aan van uitgave en geautomatiseerde personalisatie van een contractmodel.

UN EXTRA geeft dan ook geen garantie voor de inhoud, de naleving en de doeltreffendheid van de door het Platform gegenereerde contracten, waarin niet met elke specifieke situatie rekening kan worden gehouden.

De werkgever wordt aangeraden de conformiteit van elk contract na te gaan alvorens het te ondertekenen, zo nodig door contact op te nemen met een advocaat of een andere persoon die wettelijk bevoegd is juridisch advies te verstrekken.

verbindt zich ertoe een missie niet te annuleren, behalve in geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek;

verbindt zich ertoe de Extra of Extra PRO aan het einde van elke Missie te betalen;

Zich onderwerpen aan het beoordelings- en sterrensysteem en dit aanvaarden, waarbij de Werkgever erkent dat hij hiervan op de hoogte is gebracht:

Dat na elke missie de Extra PRO door het Platform zal worden uitgenodigd om een nota en een commentaar achter te laten;
Dat de gemiddelde score zichtbaar zal zijn in de Extra's
Dat de opmerking alleen zichtbaar zal zijn voor UN EXTRA

IS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADMINISTRATIEVE, FISCALE EN/OF SOCIALE FORMALITEITEN EN VOOR DE BETALING VAN ALLE BIJDRAGEN, BELASTINGEN OF HEFFINGEN VAN WELKE AARD OOK, DIE HEM, IN VOORKOMEND GEVAL, IN VERBAND MET ZIJN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN WORDEN OPGELEGD.

Het niet nakomen van voornoemde verplichtingen kan de schorsing en zelfs de verwijdering van het Account tot gevolg hebben, onverminderd alle schadevergoedingen die UN EXTRA kan vorderen.

6.5. Commissie (alleen voor missies die door Extra PRO worden uitgevoerd)

Vóór elke opdracht bevestigen de Extra PRO en de Werkgever respectievelijk de aanvang van de opdracht.

Aan het einde van een door een Extra PRO uitgevoerde opdracht wordt door de Extra PRO rechtstreeks via het Platform een factuur opgemaakt en uitgereikt

Het tot stand brengen van een relatie tussen een Extra PRO en een Werkgever via het Platform geeft aanleiding tot de betaling door de Extra PRO van een commissie die is vastgesteld op XX % exclusief belasting van het bedrag exclusief belasting van elke Opdracht die is aanvaard en uitgevoerd via het Platform.

De betalingsvoorwaarden van deze commissie, die rechtstreeks op het aan de Extra PRO te betalen bedrag in mindering wordt gebracht, luiden als volgt:

Aan het einde van de opdracht wordt het volledige bedrag van de dienst, inclusief commissie en belastingen, aan de uitbestede betalingsoplossing overgemaakt;

De outsourcing betaaloplossing zal dan het bedrag van de dienst, inclusief belasting, dat rechtstreeks aan de Extra PRO zal worden betaald en het bedrag van de commissie, inclusief belasting, dat rechtstreeks aan UN EXTRA zal worden betaald, opsplitsen


ARTIKEL 7 - VERPLICHTING VAN DE VENNOOTSCHAP UN EXTRA

Het bedrijf UN EXTRA verbindt zich ertoe:

alles in het werk te stellen om de goede werking van de op de Applicatie aangeboden Diensten te waarborgen, alsmede de integriteit, veiligheid en vertrouwelijkheid van de toegang tot het Platform te handhaven, waarbij deze verbintenis een eenvoudige middelenverbintenis is en in geen geval een resultaatsverbintenis;

alles in het werk te stellen om de verlening van onderhouds- en ondersteuningsdiensten te waarborgen;

UN EXTRA kan niet garanderen dat de Applicatie altijd zonder onderbreking, vertraging of fouten zal functioneren en aanvaardt in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

Er wordt op gewezen dat een aantal factoren de kwaliteit van de communicatie en het gebruik van de Applicatie kan beïnvloeden en kan resulteren in communicatiestoringen, waaronder, maar niet beperkt tot: het lokale netwerk van de Gebruiker, de firewall, de internet service provider, het gebruikte openbare internetnetwerk, het openbare geschakelde telefoonnetwerk en de stroomvoorziening.

Bovendien kan UN EXTRA de dienst onderbreken om operationele redenen, voor onderhoud of in geval van nood.


ARTIKEL 8 - VERANTWOORDELIJKHEDEN
8.1. Verantwoordelijkheid van de gebruiker
DE GEBRUIKER IS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DE INFORMATIE DIE HIJ/ZIJ VERKIEST TE VERZENDEN OF TE ONTVANGEN VIA DE TOEPASSING, EN VOOR ELKE ACTIVITEIT DIE VANUIT OF VIA DE TOEPASSING WORDT UITGEVOERD.

Er wordt aan herinnerd dat UN EXTRA geen a priori controle uitoefent op de informatie en berichten die door de Gebruikers via de Applicatie worden gepubliceerd.

De Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor de schade van welke aard dan ook, materieel of immaterieel, direct of indirect, veroorzaakt aan UN EXTRA of aan een derde, als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de Applicatie, en/of van de schending van een van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de huidige AVUA.

Gebruiker ziet af van elk verhaal tegen UN EXTRA in het kader van rechtsvorderingen die derden tegen hem instellen wegens het gebruik of het onrechtmatig gebruik van de Applicatie of wegens de schending van een van zijn verplichtingen uit hoofde van deze CGUA.

De Gebruiker ziet in het bijzonder af van elk verhaal tegen UN EXTRA op grond van de mogelijke schending van zijn recht op imago, zijn eer, zijn reputatie, de intimiteit van zijn privé-leven, als gevolg van de verspreiding of de openbaarmaking van informatie die op hem betrekking heeft.

8.2. Beperking van de aansprakelijkheid van de vennootschap UN EXTRA

DE ROL VAN EEN FIGURANT IS STRIKT BEPERKT TOT HET VERSCHAFFEN VAN TECHNISCHE MIDDELEN OM HET CONTACT TUSSEN FIGURANTEN EN WERKGEVERS TE VERGEMAKKELIJKEN.

UN EXTRA is noch een uitzendbureau, noch een wervingsbureau, noch een opleidingsorganisatie, noch een vertegenwoordiger van de horeca-beroepsbeoefenaren of van Nachtwerkgevers.

UN EXTRA kan evenmin worden beschouwd als een agent of mandaat van een Gebruiker.

EEN FIGURANT IS SLECHTS EEN DERDE PARTIJ BIJ DE ARBEIDSOVEREENKOMST OF OVEREENKOMST TOT HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DIE TUSSEN EEN FIGURANT / FIGURANT PRO EN EEN WERKGEVER KAN WORDEN GESLOTEN.

Bijgevolg kan UN EXTRA niet instaan voor, noch zich rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk zien voor, om welke reden dan ook, wegens :

Uit de beschrijving van de advertenties gepubliceerd door de werkgevers;

De sluiting, uitvoering en/of beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen een Extra en een Werkgever

Het sluiten, uitvoeren en/of beëindigen van het dienstverleningscontract tussen een Extra PRO en een Werkgever;

Elke transactie die kan worden gesloten tussen een Extra of Extra PRO en een Werkgever;

Elk geschil tussen een Extra of Extra PRO en een Werkgever;


Wat de toegang tot de Diensten en de Applicatie betreft, is UN EXTRA enkel gehouden tot een middelenverbintenis, waarbij zij er met name aan herinnert dat zij zich het recht voorbehoudt haar Diensten te onderbreken om redenen van onderhoud.

UN EXTRA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van de Diensten of voor schade die verband houdt met :

aan een geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, of aan elke externe gebeurtenis en onafhankelijk van de wil van UN EXTRA ;

een onderbreking in de levering van elektriciteit of transmissielijnen door openbare of particuliere exploitanten;

abnormaal of frauduleus gebruik door de Gebruiker of derden, waardoor de Diensten om veiligheidsredenen moeten worden stopgezet;

storingen in de apparatuur of misbruik van het Platform door de Gebruiker;

aan een inbraak of een frauduleus onderhoud van het systeem door een derde, of aan het onrechtmatig extraheren van gegevens, ondanks de implementatie van de veiligheidsmiddelen in overeenstemming met de huidige gegevens van de techniek, UN EXTRA ondersteunt slechts een verplichting van middelen met betrekking tot de bekende beveiligingstechnieken;

de werking van het internet of telefoon- of kabelnetwerken;

Voorts wordt gespecificeerd dat de terminal die wordt gebruikt om verbinding te maken met de Applicatie onder de volledige verantwoordelijkheid valt van de Gebruiker, die wordt verzocht :

alle passende maatregelen nemen om zijn apparatuur en zijn eigen gegevens te beschermen tegen het risico van virusaanvallen via het internet;

Zorg ervoor dat u een beveiligd e-mailadres hebt.

De verantwoordelijkheid van UN EXTRA kan in geen geval worden ingeroepen:

In geval van niet-uitvoering van het geheel of een deel van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, of ten gevolge van elke externe gebeurtenis en onafhankelijk van de wil van UN EXTRA ;

In geval van niet-naleving door de Gebruiker van zijn verplichtingen krachtens deze AVUA en/of de toepasselijke wet- en regelgeving.

UN EXTRA is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade die een gebruiker lijdt, zoals winstderving, winstderving, verlies van cliënteel, schade aan het merkimago, enz. ....

Gebruiker erkent volledig op de hoogte te zijn van de implicaties van de onderhavige clausule voor wat betreft het in werking stellen van de verantwoordelijkheid van UN EXTRA.

ARTIKEL 9 - INFORMATIE OVER APPLE

De Gebruiker erkent en verklaart dat de onderhavige overeenkomst uitsluitend tussen hem en het bedrijf UN EXTRA wordt gesloten, en in geen geval met Apple, dat niet verantwoordelijk is voor de Applicatie noch voor de inhoud daarvan.

Het verklaarde verder:

Dat Apple geen verplichting heeft om onderhouds- en ondersteuningsdiensten voor de Applicatie te leveren;

Dat, indien de Applicatie niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, de Gebruiker Apple daarvan in kennis kan stellen, die, behoudens de terugbetaling van de aankoopprijs van de Applicatie, elke andere garantie of verplichting van welke aard dan ook met betrekking tot de Applicatie afwijst;

Dat het niet de verantwoordelijkheid van Apple is om in te gaan op enige claim van de Gebruiker of enige derde met betrekking tot de Applicatie, of het bezit en/of gebruik van de Applicatie, inclusief maar niet beperkt tot:

productaansprakelijkheidsacties;
elke bewering dat de Applicatie niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste;
vorderingen die voortvloeien uit wetgeving ter bescherming van de consument of de persoonlijke levenssfeer of soortgelijke wetgeving.

Dat Apple niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken, verdedigen, schikken of betalen van enige claim van een derde inzake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derde veroorzaakt door de Applicatie en/of het bezit of gebruik van de Applicatie door de Gebruiker;

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle toepasselijke bepalingen van derden na te leven in verband met zijn gebruik van de Applicatie.

Apple en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn derde-begunstigden van deze Overeenkomst, en door deze Overeenkomst te aanvaarden, verleent de Gebruiker Apple het recht (dat de Gebruiker geacht wordt te hebben aanvaard) om de bepalingen van deze Overeenkomst jegens de Gebruiker als derde-begunstigde van deze Overeenkomst af te dwingen.

De gebruiker verklaart en verklaart hierbij :
hij of zij niet verblijft in een land dat door de regering van de Verenigde Staten onder een embargo is geplaatst of door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat "het terrorisme steunt";
en staat niet op een lijst van de Amerikaanse overheid van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen.

ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1. De onderhavige AVTG verlenen aan de Gebruiker geen enkel recht van intellectuele eigendom op het Franse merk n° 4525075 UN EXTRA® en de naam UN EXTRA of op het Platform en de inhoud daarvan, die het volledige en exclusieve eigendom blijven van UN EXTRA.

De terbeschikkingstelling van het Platform wordt niet beschouwd als een overdracht in de zin van de Intellectuele Eigendomswet van enig intellectueel eigendomsrecht aan de Gebruiker, maar als een licentie om de Applicatie te gebruiken.

Deze niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om het Platform te gebruiken sluit uitdrukkelijk de mogelijkheid uit om :
Reproduceer permanent of tijdelijk het Platform in zijn geheel of gedeeltelijk, op welke wijze en in welke vorm dan ook;
om het Platform te vertalen, aan te passen, te ordenen of te wijzigen;
om een kopie te maken van alle of een deel van het Platform;
te wijzigen, in het bijzonder door decompilatie, wijziging, aanpassing, in het bijzonder door vertaling, schikking en meer in het algemeen door wijziging van het Platform of een deel ervan;

Elk ander gebruik kan een misdrijf van namaak vormen in de zin van de Code van de Intellectuele Eigendom, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van UN EXTRA.

10.2. De naam Apple, het Apple logo, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts en andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's van Apple die in verband met de Diensten worden gebruikt, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple in de Verenigde Staten en in andere landen over de hele wereld. Geen enkel recht of licentie op deze merken wordt aan de Gebruiker verleend

ARTIKEL 10 - BEELDRECHTEN EN TOESTEMMING VOOR GEBRUIK VAN GEGEVENS

10.1. Door zich op het Platform in te schrijven, draagt de Gebruiker het recht over en machtigt hij UN EXTRA om zijn afbeelding en de andere elementen van zijn persoonlijkheid te gebruiken en te exploiteren, door deze te reproduceren en/of weer te geven, voor de volgende doeleinden:

Werking van het platform ;
Promotie van de toepassing en de diensten ;
Promotie van de site en het bedrijf UN EXTRA ;

Deze exploitatie kan geschieden met alle bekende of onbekende exploitatiemiddelen en via alle communicatiemedia, met name alle fysieke media (affiches, folders, verpakkingen, kleding, afgeleide producten, enz.) of immateriële media (met name website, sociale netwerken, e-mail, reclamefilm, enz.), zonder dat deze opsomming beperkend is.

Deze machtiging wordt aan UN EXTRA verleend voor de gehele wereld en voor een duur van VIJF (5) jaar. Zij kan stilzwijgend worden verlengd voor de duur van EEN (1) jaar, behoudens schriftelijke opzegging door Gebruiker aan UN EXTRA.

UN EXTRA zal deze machtiging kunnen overdragen aan een derde van zijn keuze en dit met inachtneming van de bepalingen en de hierboven omschreven doeleinden.

Deze toestemming wordt gegeven op een zuiver vrije basis en zonder tegenprestatie, de gebruiker ziet er bijgevolg van af om van UN EXTRA en van elke door hem gemachtigde derde, een niet nader bepaalde vergoeding of schadeloosstelling te eisen in verband met de exploitatie van zijn afbeelding.

10.2. Door zich op het Platform te registreren, stemt de Gebruiker ermee in dat UN EXTRA technische gegevens en alle gerelateerde informatie mag verzamelen en gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, technische informatie betreffende het apparaat, de systeem- en toepassingssoftware en de randapparatuur van de Gebruiker, die periodiek wordt verzameld om de levering van updates, technische ondersteuningsdiensten en andere diensten met betrekking tot de Gelicentieerde Applicatie te vergemakkelijken.

UN EXTRA mag deze informatie gebruiken in een vorm die het niet mogelijk maakt de Gebruiker persoonlijk te identificeren, om de Applicatie en de Diensten te verbeteren.

 

ARTIKEL 11 - OPSCHORTING / SCHRAPPING VAN DE REKENING

11.1. Schorsing van de rekening

UN EXTRA kan het Account van een Gebruiker in de volgende gevallen opschorten:

In geval van een inbreuk door de Gebruiker op één van de verplichtingen die voortvloeien uit deze AVTG, en in het bijzonder de bepalingen van artikel 6 met betrekking tot de verplichtingen van de Gebruiker;
In het geval dat onjuiste, foutieve, onvolledige of achterhaalde informatie is verstrekt ;
In het geval dat de Gebruiker zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen niet nakomt;
In geval van handelingen die het imago van UN EXTRA of de werking van het Platform kunnen schaden;

Zodra de Gebruiker in kennis is gesteld van de schorsing van zijn Account, zal hem worden gevraagd zich tot UN EXTRA te wenden om zijn eventuele opmerkingen kenbaar te maken.

Bij gebreke aan reactie van de Gebruiker binnen de 30 dagen, kan UN EXTRA overgaan tot de definitieve schrapping van zijn Account.

11.2. Verwijdering van de rekening

De Gebruiker kan te allen tijde besluiten zijn Account te verwijderen via de link die toegankelijk is via de Applicatie.

De Gebruiker zal de mogelijkheid hebben om zijn gegevens te recupereren door zijn Account binnen de 12 maanden opnieuw te activeren.

Na deze periode wordt de Account definitief verwijderd.

De Gebruiker kan een Gebruikersaccount in de volgende gevallen permanent verwijderen:

Het uitblijven van een reactie van de Gebruiker binnen 30 dagen na de schorsing van zijn Account ;
In geval van ernstige of herhaaldelijke schending door de Gebruiker van een van de verplichtingen die voortvloeien uit deze AVZB, en met name de bepalingen van artikel 6 betreffende de verplichtingen van de Gebruiker; 
In geval van ernstige of herhaaldelijke niet-nakoming door de Gebruiker van zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen;
In geval van ernstige en herhaalde daden die het imago van UN EXTRA of de werking van het Platform kunnen schaden;

De Gebruiker wiens Account is verwijderd, kan zich gedurende een periode van TWEE (2) jaar vanaf de datum van deze verwijdering niet meer op de Applicatie registreren.
UN EXTRA kan ook het account van een Gebruiker die meer dan EEN (1) jaar inactief is geweest definitief verwijderen, met inachtneming van een opzegtermijn van ACHT (8) dagen.


ARTIKEL 12: DIVERSE BEPALINGEN

12.1 Voorzienbaarheid
Deze AVUA sluiten uitdrukkelijk de wettelijke regeling van onvoorzienbaarheid van artikel 1195 van het Burgerlijk Wetboek uit voor alle verkooptransacties.

Derhalve zien de partijen elk af van het recht zich te beroepen op de bepalingen van artikel 1195 van het Burgerlijk Wetboek en op de daarin voorziene regeling inzake onvoorziene gebeurtenissen, en verbinden zij zich ertoe hun verplichtingen na te komen, zelfs indien het contractuele evenwicht wordt verstoord door omstandigheden die op het tijdstip van het sluiten van de koop niet te voorzien waren, zelfs indien hun uitvoering buitensporig bezwarend blijkt, en alle economische en financiële gevolgen daarvan te dragen.

12.2. Gedeeltelijke nietigheid
In het geval dat één van de bepalingen van deze AVZB nietig of niet van toepassing wordt verklaard door de uitwerking van een wet, een verordening of een gerechtelijke beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de andere bepalingen hun geldigheid en kracht, tenzij wordt geoordeeld dat deze AVZB een vertekend beeld geven of dat dit leidt tot een aanzienlijke verstoring van het evenwicht in de verplichtingen van de partijen. 

12.3. Toepasselijk recht - Taal

Het Franse recht zal het enige recht zijn dat van toepassing is op de huidige CGUV.
Deze GTUA zijn in het Frans geschreven. Ingeval zij in een of meer vreemde talen zijn vertaald, zal in geval van betwisting alleen de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

12.4. Geschillen

Poging tot minnelijke schikking vooraf
In geval van betwisting verbindt de gebruiker zich ertoe, alvorens een gerechtelijke procedure aan te spannen, rechtstreeks contact op te nemen met UN EXTRA om te trachten het geschil in der minne op te lossen, op een van de volgende manieren:
Per post naar het adres: UN EXTRA 1163 Chemin de la Vallée ZI SAINT MITRE, 13400 AUBAGNE
Per e-mail : unextraapp@gmail.com

Per telefoon: 07 58 27 34 59

Geschillen tussen UN EXTRA en een Gebruiker

Alle geschillen waartoe de onderhavige aanleiding zouden kunnen geven, betreffende hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering, hun beëindiging, hun gevolgen, hun voortzetting, die niet in der minne tussen UN EXTRA en een gebruiker zouden zijn geregeld, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechtbanken in de voorwaarden van het gemeen recht.

Geschil tussen een medewerker en een werkgever of een medewerker PRO

ALLE GESCHILLEN WAARTOE DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN AANLEIDING ZOUDEN KUNNEN GEVEN, BETREFFENDE HUN GELDIGHEID, INTERPRETATIE, UITVOERING, OPZEGGING, GEVOLGEN EN CONSEQUENTIES DIE NIET IN DER MINNE ZIJN GESCHIKT TUSSEN DE VENNOOTSCHAP UN EXTRA ENERZIJDS EN EEN WERKGEVER OF UN EXTRA PRO ANDERZIJDS, ZULLEN UITSLUITEND WORDEN VOORGELEGD AAN DE HANDELSRECHTBANK VAN MARSEILLE.

Download de app